miércoles, 5 de noviembre de 2008

Five Spirits - Alborada

Tracks:
1. Puyu,uyumuway
2. Ananau
3. Paway Anka
4. Love Mountain
5. Wayanakuy
6. Sunquyman
7. Five Spirit
8. Nina Yssuy
9. Tatanka
10. Wayrapa-Muspuynin


0 comentarios: